Chyba
 • XML Parsing Error at 1:70. Error 9: Invalid character
Novinky:

Pro? je detoxikace d?ležitá

Detoxikace znamená pro?išt?ní, nebo-li zbavení t?la škodlivých látek. Detoxikace je prost?edek, jak obnovit v organismu rovnováhu. Rovnováha znamená zdraví a stav, kdy se co nejvíce podpo?í lé?ivé schopnosti t?la. Výsledky mohou být opravdu ohromující.

Správn? provedená detoxikace harmonizuje celý systém, navozuje pocit zdraví, zvyšuje energii a projas?uje mysl. Detoxikace navodí samolé?ebné schopnosti organismu a s její pomocí docílíme pro?išt?ní celého t?la a krve.

Jaké výhody má spojení t?ech bylin, jak p?sobí jednotliv?, p?sobí každá bylinka na jiný orgán?

 • Triphala ( Trifala ) je složená ze t?í bylin s lé?ivými ú?inky Amalaki, Emblica Officinalis, jedne z nejsiln?jších antioxidant? s regenera?ním ú?inkem na bu?ky, posiluje imunitní systém
 • Haritaki Terminalia Chebula, tibetská královna bylin, posiluje srdce, mozek a má celkov? vitalizující ú?inek
 • Bibhitaki Terminalia Belerica, posiluje játra a snižuje riziko srde?ních nemocí.

Jak Triphala funguje

Triphala je p?ípravek tisíce let prov??ený na pro?išt?ní, zbavuje t?lo starých usazených toxin?, reguluje zažívací trakt.

Triphala je p?sobí regenera?n? na sliznici zažívacího ústrojí, podporuje ?innost zažívacího, ob?hového, mo?ového a dýchacího ústrojí. P?sobí projímav?. Není návykový.
Kombinace t?í ovocných plod? tvo?í z Triphaly jeden z nejsiln?jších p?ípravk? k pro?išt?ní a harmonizující ú?inek nejen na ?innost tlustého st?eva, ale celého t?la. Je to jedna z nejznám?jších a nejú?inn?jších kombinací na vnit?ní pro?išt?ní a také regeneraci ?i obnovu organismu. Podporuje ?innost zažívacího, ob?hového, mo?ového a dýchacího ústrojí. P?sobí projímav?. Nejbohatší p?írodní zdroj vitaminu C. Podporuje vst?ebávání vitaminu B. Není návykový, proto se ?asto užívá dlouhodob? p?i detoxikaci nebo preventivn? jako denní dopln?k zdravé životosprávy.

?ím se Triphala odlišuje od podobných p?ípravk?

Za nejú?inn?jší detoxika?ní p?ípravek se považuje kombinace t?i bylin Haritaki, Amalaki a Bibhitaki, pod názvem Triphala. Triphala je nejznám?jší p?ípravek na pro?išt?ní, zbavuje t?lo starých usazených toxin?, reguluje zažívací trakt.

 1. Jemn? navozený ú?inek nejen detoxikuje a regeneruje celý trávící trakt jako jiné p?ípravky na detoxikaci, ale také podporuje ?innost ob?hového, mo?ového a dýchacího ústrojí. Odstra?uje toxiny nejen z tlustého st?eva z nestrávené potravy, ale také usazeniny z tkání. Výborn? váže a vylu?uje t?žké kovy (olovo, rtu?). P?ispívá k odbourávání zásobního tuku a podporuje proto reduk?ní k?ru.
 2. Detoxikuje a regeneruje zárove?, má jemný a dlouhodobý ú?inek, a je vyzkoušená tisíce let.
 3. Triphalu je nutné užívat (p?i odstra?ování toxin? i v prevenci) dlouhodob?, nejmén? 3 m?síce, nebo? ú?inkuje postupn?. Jedná se o bezpe?ný p?ípravky, který v p?im??eném dávkování nemá nežádoucí ú?inky a ani p?i dlouhodobém užívání není návykový.
 4. Triphala, sestavená léka?i p?ed 5000 lety se považuje za nejú?inn?jší detoxika?ní bylinný p?ípravek také jater ideáln? s další kombinací LKC. Jiné detoxika?ní p?ípravky oslabují, zatímco Triphala naopak posiluje celý organismus. Navíc provádí o?istu i nervového systému tedy nejen fyzického t?la, ale i mysli a ducha.
 5. Triphala se zkoumá i ve studiích. V?dci z University of Pittsburgh Cancer Institute zjistili nedávno v pokusech na zví?atech že Triphala zpomaluje r?st rakovinných bun?k, které rychleji odumíraly a velikost nádoru se zmenšovala.

Dá se slovo „Triphala" p?eložit?

V p?ekladu znamená Triphala t?i plody (tzn. obsahuje kombinaci t?í sušených ovocných plod?).

Souhrn ú?ink?

V Indii se povídá, že Triphala se stará o vnit?ní orgány jako matka o d?ti. Tradi?n? se Triphala používá nejen na detoxikaci. Souhrn použití Triphaly:

 1. detoxikace a pro?išt?ní st?ev
 2. odstran?ní chronické zácpy
 3. podpora hubnutí
 4. odstran?ní nadýmání
 5. ?ešení poruch metabolismu
 6. posílení nervového systému
 7. detoxikace a posílení jater
 8. odstran?ní ledvinových kamen?
 9. posílení zraku
 10. odstran?ní stresu

Dávkování

Triphalu lze bezpe?n? užívat po celý rok pro vylou?ení všech zplodin a odpadních látek a pro podpo?ení ?innosti zažívacího ústrojí. Jedná se o bezpe?nou, mírnou a p?itom ú?innou látku s projímavým ú?inkem, kterou lze užívat po dlouhou dobu.

Za?n?te užívat Triphalu v noci p?ed spaním.
Detoxikace: 3 kapsle ve?er zapít teplou vodou p?ed spaním, užívat tímto zp?sobem bez p?estávky 80 dn?.
Dlouhodob?: 3-4 kapsle ve?er s teplým mlékem ?i vodou p?ed spaním nebo ráno zapít vodou.
Užívejte Triphalu 6 m?síc? a p?i chronické nemoci i po dobu 1 roku a déle. Užívání na n?kolik týdn? nebo m?síc? vynechejte, aby t?lo na bylinu nezískalo návyk. Pozd?ji Triphalu m?žete za?ít op?t užívat.

Rady k detoxikaci

 1. p?íprava p?ed detoxikací - bezmasá strava vylou?ení zahle?ujících potravin (vejce, maso, s?l, mlé?né výrobky, pšenice)
 2. používat mén? drastické prost?edky nap?. vyzkoušené bylinné p?ípravky spolu s úpravou jídelní?ku p?íp. s pitím zeleninových š?áv (tekutý p?st)
 3. b?hem detoxikace odpo?ívat, nevystavovat se námaze, jinak si m?žeme o?istou spíše uškodit
 4. po skon?ení detoxikace nep?echázet ihned na b?žnou stravu, ale dop?át t?lu ?ádnou regeneraci
 5. zam??it se nejen na o?istu fyzického t?lo, ale také na mentální o?istu (meditace, relaxace, joga)
 6. opakovat krátkou jednoduchou o?istu jednou za m?síc

Kde se d?lají nej?ast?jší chyby

Dlouhodobý p?st bez odborného dohledu, a také ovocné p?sty (cukry ve sladkém ovoci živí plísn? a kvasinky) mohou vyvolat u mnoha lidí lé?ebnou krizi. Další chyby: p?erušení detoxikace p?i do?asném zhoršení, užívání detoxika?ních p?ípravk? bez úpravy stravy (vylou?ení nejškodliv?jších potravin jako uzeniny, polotovary atd), rychlá detoxikace bez p?ípravy, nedostate?ná regenerace po detoxikaci, provád?ní dlouhodobé o?isty (nap?. p?stu) v zimním období.

Pro? použít práv? Triphalu

Triphalu lze bezpe?n? užívat po celý rok pro vylou?ení všech zplodin a odpadních látek a pro podpo?ení ?innosti zažívacího ústrojí. Jedná se o bezpe?nou, mírnou a p?itom ú?innou látku, kterou lze užívat po dlouhou dobu. Triphala se považuje za nejú?inn?jší detoxika?ní bylinný p?ípravek nejen na pro?išt?ní nejen zažívacího ústrojí ale celého organismu. Jiné detoxika?ní p?ípravky oslabují organismus, zatímco Triphala jej zárove? posiluje a její dlouhodobé užívání není návykové. Po n?kolikam?sí?ním užívání má stejný ú?inek jako p?sty a jiné drasti?t?jší metody. P?itom je jednoduchá na užívání (p?ed spaním kaplse v doporu?eném dávkování zapít teplou vodou).

Nejnov?jší ?lánky
Nové recepty
Bylina na tento m?síc
Banner
Banner