Chyba
  • XML Parsing Error at 1:70. Error 9: Invalid character
Novinky:

O detoxikaci

Ú?elem detoxikace je odstranit odum?elé bu?ky, tkán? a toxické látky, které se v organismu hromadí. Bu?ky se obnovují b?hem celého našeho života, nové bu?ky nahrazují staré a odumírající. Toxické látky se v t?le hromadí také následkem sedavého zp?sobu života a konzumace potravin, které ?asto obsahují mnoho živo?išných bílkovin, rafinovaných cukr?, barviv, konzervant? apod. Odpadní látky se v t?le zadržují a zpomalují regeneraci orgán? (staré rozpadající se bu?ky jsou pomaleji nahrazovány novými bu?kami).
Akutní i chronické potíže pramení z hromad?ní toxin? zejména v tkáních. Bu?ky nedostávají živiny nutné pro výživu a „dusí se". Rakovina, astma, cukrovka, vysoký krevní tlak, alergie, artroza nebo srde?n?-cévní nemoci jsou civiliza?ními nemocemi, vyplývající z nezdravého životního stylu a usazování toxických látek v t?le.
Detoxikace urychluje novotvorbu bun?k a regeneraci celého organismu. Zvyšuje samo?isticí schopnost orgán? podílejících se na vylu?ování.
Ledviny a st?eva jsou zatížené b?hem života vylu?ováním nových toxin? a odpadních látek. B?hem detoxikace se mohou zam??it na vylou?ení nahromad?ných toxických a odpadních látek. Zvýšená ?innost ledvin se projevuje ?ast?jším mo?ením tmavé mo?e.
Dochází také ke zvýšenému vylu?ování látek p?es st?evní st?nu do st?eva. Tím, že detoxikace posiluje tlusté st?evo, p?sobí preventivn? proti nemocem. Ájurvédská medicína považuje (na rozdíl od západní medicíny) tlusté st?evo za místo, kde se nejen zahuš?uje stolice, ale také vst?ebávají stopové prvky a látky, vyživující kosti, svaly a pohlavní orgány. ?innost tlustého st?eva tak úzce souvisí se zdravými kostmi a klouby. P?es zdravou sliznici tlustého st?eva také prochází prána, životní síla. Prána spolu se základní esencí zabezpe?ující imunitu udržují rovnováhu a životní vitalitu. Naopak, poškozená sliznice vst?ebává škodlivé odpadní látky.
K?že, d?ležitý vylu?ovací orgán, zp?sobuje zvýšené pocení a tím se zbavuje škodlivých látek.
Zvýšená ?innost plic se projevuje zrychleným dechem.
Endokrinní (štítná žláza, slinivka) a celý hormonální systém je detoxikací stimulován. Detoxikací se také výrazn? zlepšuje sexuální aktivita, jejíž pokles je u mnoha lidí zp?soben nedostatkem energie. Detoxikace obnovuje rovnováhu hormon?, podporuje ?innost endokrinního systému a tím vytvá?í novou energii.
Zlepšuje se též psychický stav, ?innost mozku je zvýšena.
T?mito mechanismy pomáhá detoxikace k omlazování a zlepšování zdraví.

S omlazením organismu a zlepšenou ?inností orgán? po správné detoxikaci dle ájurvédské medicíny je spojena též úsp?šnost v lé?b? onemocn?ní. Je prokázáno, že astma, artrózu a nemoci pohybového ústrojí, migrény, onemocn?ní srdce a cév, obezitu i onemocn?ní plic m?žeme pozitivn? detoxikací ovlivnit a vylé?it.


Správn? provedená komplexní detoxikace, vycházející z tisíciletých zkušeností léka?? východní ájurvédské i západní medicíny - nikoli z teorií „odborník? na detoxikaci" (Ájurvéda je uznána celosv?tov? za ú?inný medicínský systém) - harmonizuje celý systém, navozuje pocit zdraví, zvyšuje energii a projas?uje mysl. Detoxikace navodí samolé?ebné schopnosti organismu a s její pomocí docílíme pro?išt?ní celého t?la a krve. P?i detoxikaci zbavujeme t?lo nahromad?ných toxin?. Velmi jednoduchou a ú?innou detoxikace dosáhneme Triphalou.

Nejnov?jší ?lánky
Nové recepty
Bylina na tento m?síc
Banner
Banner